Dodik: Srpska neće pristati na ucjene SDA

July 26, 2016, 9:06 am

Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a, je komentarišući najavu funkcionera SDA da su spremni na sastanak sa SNSD-om, ali kao ključno pitanje nameću usvajanje mehanizma koordinacije, naglasio da je prvi čovjek SDA Bakir Izetbegović potvrdio da iza sastanka o kojem govori SDA stoji međunarodna zajednica.

Niko sa mnom nije kontaktirao u vezi sa tim sastankom. Nemamo nikakvih problema da razgovaramo, to smo jasno poručili i premijer Republike Srpske i ja. Međutim, neka niko ne misli da ću pristati da Republika Srpske bu­de pot­ci­jenjena i ucijenjena – na­gla­sio je Do­dik.

Rekao je da se o svim otvo­re­nim pi­tanjima mo­že raz­go­va­ra­ti i da je Republika Srpska uvi­jek bi­la spre­mna na to, ali da je SDA po­če­la sa ucje­na­ma.Po­če­li su da se po­na­ša­ju kao da su oni je­di­na stran­ka u BiH či­je zah­tje­ve tre­ba sli­je­di­ti. Sa me­ha­ni­zmom ko­or­di­na­ci­je su po­ku­ša­li da nas pre­va­re i sve to uz ami­no­vanje Sa­ve­za za pro­mje­ne, a sa­da po­pravljamo ono što su oni zabrljali. Republika Srpska je dio te pri­če i mo­ra da se pi­ta o me­ha­ni­zmu ko­or­di­na­ci­je, a ne da ga taj­no usva­ja­ju, a on­da da na­no­vo gu­bi­mo vrijeme i po­pravljamo stva­ri. SDA je ta ko­ja sme­ta svim do­brim ini­ci­ja­ti­va­ma i kri­va je za lo­šu atmo­sfe­ru, a ne SNSD, jer je SDA po­ku­ša­la da ucjenjuje Srpsku. To im ne­će­mo do­zvo­li­ti i to je na­še le­gi­ti­mno pra­v- re­kao je Do­dik i do­dao da su i stran­ke Sa­ve­za za pro­mje­ne pri­zna­le da su na vi­še polja pre­va­re­ne/RTRS

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.