Ša­kićeva od­bra­na traži pre­ci­zne po­dat­ke o pa­da­nju ki­še

November 25, 2022, 5:15 pm

U nas­tav­ku suđenja u ba­nja­lučkom Okružnom su­du od­bra­na Si­ni­še Ša­kića, ko­jeg te­re­te za ubis­tvo Sla­vi­še Ćulu­ma, pre­dložila je do­da­tno bi­olo­ško vje­štačenje i sa­slu­ša­nje vje­šta­ka Oli­ve­ra Stoj­ko­vića, ko­ji je po nji­ho­vom zah­tje­vu već ura­dio DNK ana­li­zu tra­go­va.

Tom ana­li­zom ut­vrđeno je da se bi­olo­ški trag op­tuženog po­kla­pa sa tra­gom u uzor­ku ko­ji je vje­štačio Bi­olo­ški fa­kul­tet u Beo­gra­du, a ko­ji je izu­zet sa gra­ne sa mjes­ta ubis­tva Ćulu­ma.

Od­bra­na sma­tra da je spor­ni trag mo­gla os­ta­vi­ti i ne­ka dru­ga oso­ba, a da se to­kom vje­štačenja pro­nađe po­kla­pa­nje sa DNK op­tuženog.

Tvrde da je Bi­olo­ški fa­kul­tet ne­za­ko­ni­to ski­dao bi­olo­ške tra­go­ve za DNK ana­li­zu.

Osim to­ga, od­bra­na tvrdi da su pre­dme­ti odu­ze­ti to­kom is­tra­ge ovog slučaja ne­za­ko­ni­ti do­ka­zi jer ni­je or­ga­ni­zo­va­no nji­hovo otva­ra­nje i pre­gled pri­je vje­štačenja.

Bra­ni­oci su za­tražili od Vi­jeća ba­nja­lučkog Okružnog su­da da se oba­vi uvid u ra­ni­je KPP spi­se su­da ka­ko bi se uvje­ri­li da ne­ma za­pi­snik o otva­ra­nju pre­dme­ta.

Od­bra­na je od su­da tražila da se od Re­pu­bličkog hi­dro­me­te­­orolo­škog za­vo­da pri­ba­ve de­ta­ljni­ji po­da­ci o vre­men­skim pri­li­ka­ma na po­dručju mjes­ta ubis­tva u vri­je­me ka­da je zločin počinjen, odno­sno pre­ci­zne po­dat­ke o pa­da­nju ki­še od 1. do 16. ma­ja 2020. go­di­ne na po­dručju Dra­gočaja, za­se­lak Kočići.

Si­ni­šu Ša­kića te­re­te da je sa još je­dnom ne­po­zna­tom oso­bom us­mrtio Sla­vi­šu Ćulu­ma 15. ma­ja 2020. go­di­ne u Dra­gočaju.

Oni su, ka­ko je na­ve­de­no u op­tužni­ci, Ćulu­mu pri­pre­mi­li za­sje­du u šu­mi ne­da­le­ko od nje­go­ve kuće… Ka­d je on na­išao, na nje­ga su iz dvi­je pu­ške ispa­li­li 22 hi­ca i us­mrti­li ga.

Na­vo­di se da su zločin pri­pre­mi­li te na­ba­vi­li oružje, mu­ni­ci­ju i mo­to­cikl s ko­jim je izviđao mjes­to pla­ni­ra­nog na­pa­da.

Nezavisne.com (Foto: arhiva)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.