Rukometaši BiH počinju pripreme: Crnogorci prvi test pred EP

October 21, 2019, 8:04 am
Prvi ci­klus pri­pre­ma za de­bi­tan­tski nas­tup na Evrop­skom prven­stvu ru­ko­me­tna re­pre­zen­ta­ci­ja BiH oba­viće od 21. do 26. okto­bra u Sa­ra­je­vu i Crnoj Go­ri.

Se­le­ktor Bi­lal Šu­man odlučio je po­zva­ti 23 igrača, ko­je će ui­gra­va­ti kroz dvi­je pri­ja­telj­ske uta­kmi­ce sa Crno­go­rcima, 25. okto­bra u Tiv­tu i dan ka­sni­je na Ce­ti­nju. Ne­što veću mi­nu­tažu tre­ba­lo bi pri­je sve­ga u prvom od dva na­re­dna meča da ima­ju igrači ko­ji su do sa­da ima­li ma­nje pri­li­ka u re­pre­zen­ta­ci­ji ka­ko bi se na­me­tnu­li za fi­nal­ni dio pri­pre­ma. Prvo­bi­tni spi­sak igrača za pri­pre­me je ne­što izmijenjen zbog po­vre­da. Ta­ko je, umjes­to is­ku­snog gol­ma­na Ne­boj­še Gra­hov­ca, po­zvan Edin Ta­tar, dok će pro­vje­re­nog sre­dnjeg be­ka Iva­na Ka­račića po­ku­ša­ti za­mi­je­ni­ti Edin Klis, je­dan od naj­bo­ljih igrača Pre­mi­jer li­ge BiH.

“Sa Crno­gor­ci­ma smo do­go­vo­ri­li da je­dnu uta­kmi­cu igra­mo u kom­bi­no­va­nim sas­ta­vi­ma, a dru­gu u naj­jačim. Ta­ko će ti du­eli bi­ti odlična pri­li­ka da šan­su dam igračima s ma­njom mi­nu­tažom u drža­vnom dre­su, po­put Kli­sa, El­mi­ra Građana ili is­ku­snog Mu­ha­me­da To­ro­ma­no­vića. Mi­slim da će nam ovo bi­ti ve­oma ko­ri­sno oku­plja­nje uoči fi­nal­nog di­je­la pri­pre­ma, ko­ji pla­ni­ra­mo početi 21. de­cem­bra u Sa­ra­je­vu”, re­kao je Šu­man.

BiH u žri­je­bu gru­pa za Evrop­sko prven­stvo ni­je ima­la sreće pa će se za pro­laz u dru­gi krug bo­ri­ti s vje­ro­va­tno naj­jačom ru­ko­me­tnom si­lom u po­slje­dnjih dva­de­se­tak go­di­na Fran­cus­kom, do­maćinom i aktu­el­nim vi­ce­šam­pi­onom svi­je­ta Nor­ve­škom i Por­tu­ga­lom, ko­ji je u uspo­nu.

“Upa­li smo u vje­ro­va­tno naj­jaču gru­pu na prven­stvu. U na­šoj gru­pi je kon­cen­tri­san ogro­man kva­li­tet i ja­sno je da smo, kao se­le­kci­ja ko­ja do­la­zi prvi put, aut­saj­de­ri. Međutim, mo­ra­mo se okre­nu­ti se­bi i pri­pre­mi­ti se što je bo­lje mo­guće. Ima­mo ba­zu, a to je od­bra­na, ko­ja mo­ra bi­ti naš mo­tor sve­ga. Uz sjaj­nu od­bra­nu mo­ra­mo ima­ti i po­dršku gol­ma­na, a ako bu­de ta­ko, on­da s na­ma sva­ka re­pre­zen­ta­ci­ja na svi­je­tu može ima­ti pro­ble­ma. Od­bra­nu šest na šest do­ve­li smo na za­vi­dan ni­vo, ma­da i to može još bo­lje, ali kas­ka­mo u po­zi­ci­onom na­pa­du. To je je­dan od se­gme­na­ta igre na ko­jem ćemo mo­ra­ti mnogo da ra­dimo”, ka­zao je Šu­man.

To­kom fi­nal­nog di­je­la pri­pre­ma bh. tim odi­graće vje­ro­va­tno četi­ri test uta­kmi­ce. Zasa­d je si­gur­no da će 4. i 5. ja­nu­ara u Po­reču od­mje­ri­ti sna­ge s je­dnim od fa­vo­ri­ta prven­stva Hrvat­skom, a kra­jem de­cem­bra bi u Sa­ra­je­vu tre­ba­lo da igra­ju s Ku­vaj­tom i Ba­hre­inom. Se­le­ktor se u pe­tak vra­tio iz Tron­dhajma, gra­da u ko­jem će BiH igra­ti uta­kmi­ce Gru­pe D na Evrop­skom prven­stvu. Na­ime, Evrop­ska ru­ko­me­tna fe­de­ra­ci­ja i Ru­ko­me­tni sa­vez Nor­ve­ške upri­ličili su pred­stav­lja­nje or­ga­ni­za­ci­onog pla­na za sve se­le­kci­je uče­sni­ce dvi­je gru­pe, ko­je će se igra­ti u Tron­dhajmu. Evrop­sko ru­ko­me­tno prven­stvo biće održano od 9. do 26. ja­nu­ara u Aus­tri­ji, Šved­skoj i Nor­ve­škoj. BiH će prvu is­to­rij­sku uta­kmi­cu na EP igra­ti 10. ja­nu­ara 2020. go­di­ne sa do­maćom re­pre­zen­ta­ci­jom u dvo­ra­ni Tron­dhajm Spek­trum.

Anadolija

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *